Erkin SEO dolandyryjysy nädip bolmaly - Semaltdan syrlarAmerika ýaly ýerlerde ştatdan daşary işleýänleriň yzygiderli ösüşi bar. Ştatdan daşary işçi bolmak üçin özüne çekiji köp zat bar: öz başlygyňyz bolarsyňyz, sagatlaryňyzy kesgitlärsiňiz we has köp girdeji gazanarsyňyz. Şeýle-de bolsa, köp erkin işleýänler ýerinden turup bilmeýärler, sebäbi olara ýapyşjak bir zat ýok.

Bu makalada, özüňizi berkitmek üçin ulanyp boljak birnäçe maslahaty öwreneris. Bularyň biri, “Semalt” -yň täze dolandyryş paneli, tehnikalaryňyzyň işleýändigini subut etmek üçin maglumat elementlerini ulanmaga mümkinçilik berýän güýçli gural. Bu makalada indiki mowzuklara geçeris:
  • Dar ýer tapmak
  • Markaňyzy ýada salyň
  • Dürli gurallary ulanyň
  • Guramaçylykly boluň
  • Müşderiňiziň isleglerine jogap beriň

Öz ýeriňizi tapyň


Erkin işiňize başlamagyň ilkinji ädimi, ünsüňizi tapmakdyr. Iň uly frilanserler bilen bäsleşjek bolup derwezeden çyksaňyz, beýleki erkin işleýänler sizi her gezek urarlar. Iň oňat SEO dolandyryjysy bolmak üçin ýeterlik müşderi almak üçin çekişiňiz ýok.

Munuň ýerine dar bir zat üçin iň gowy SEO dolandyryjysy bolarsyňyz. Belli bir pudaga, ýerleşişe ýa-da topara ünsi jemläp, üstünlik gazanmak mümkinçiligiňiz has ýokarydyr. Areaeke-täk ugura ünsi jemläp, hünärmen gözleýän adamlar sizi gözlärler.

Mysal üçin, ýerli restoranda restoranlarda işleýän hünärmen gözleýär diýeliň. Şol restoran kompaniýasy iň giň SEO gullugy bilen gitmäge synanyşýar, ýöne muny amala aşyrmak üçin birnäçe tonna pul sarp etmelidigini bilýär. Başga wariantlary gözlänlerinde, restoran esasly SEO-da ýöriteleşen sizi tapýarlar.

Restoranlara gönükdirilen bu, ýöriteleşmedik has uly agentliklerden öňe geçmäge mümkinçilik berýär. Netijede, bu hünäri aýyryp biljekdigiňize göz ýetirersiňiz. “Semalt” dolandyryş panelinden ýygnan maglumatlaryňyz, täsirli SEO dolandyryjysyny görkezer. Mümkin bolan ýerleri görmek üçin aşakdaky tablisa göz aýlaň:


Markaňyzy ýada salyň

Ştatdan daşary iş alyp baranyňyzda, haýsydyr bir marka öndürmezlige synanyşyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu potensialy ýitirýär, sebäbi familiýaňyz we familiýaňyz özüne çekiji marka ýaly ýatdan çykmaýar.

Markaňyz diňe siz bolsa-da, özüňizi ýeke-täk eýe hökmünde görkezip bilersiňiz. Has giňişleýin maglumat üçin iş gurmak üçin öz ýurtlaryňyzyň ýerli talaplaryny gözden geçiriň. Käbir ýagdaýlarda ýerli söwda belliklerine ýüz tutup bilersiňiz.

Bu işiň ajaýyp mysaly, ýatdan çykmajak ady bolan ştatdan daşary dizaýner BST studiýasyndan. Adyňyz nähili bolsa-da, özüne çekiji marka ýaly üýtgeşik bolmaz. Özüňiz bilen baglanyşdyrmak isleýän marka adyňyzy pikir ediň. Derrew ulanmaly dälsiňiz, ýöne ahyrky meýilnamaňyz domen we logotip tapmak üçin bu markany ulanmalydyr.

Aşakdaky markalara göz aýlaň, olaryň hemmesi Semalt Dasbharod we satyjy programmasy bilen baglanyşykly:

Dürli gurallary ulanyň

Erkin SEO dolandyryjysy bolmak dürli gurallary ulanmagy öz içine alýar. Başlaýan bolsaňyz, hemme zady tölemek üçin serişdäňiz ýok bolsa gerek. Şol sebäpli haýsy gurallary ulanýandygyňyzy saýlamaly.

Özüňiziň erkin SEO işiňizi başlamak üçin ulanyp boljak birnäçe gural bilen üpjün ederis. Bu gurallaryň köpüsi mugt.

Semaltyň täze dolandyryş paneli

Garaşylyşy ýaly, ilkinji teklibimiz Semaltyň täze dolandyryş paneli. Dolandyryş panelinde SEO kampaniýalarynyň netijeliligini yzarlamak üçin ajaýyp gurallar bar. Bular Semaltyň SEO kampaniýalary bilen gaplanýar, teklipleriňiz bilen Semaltyň AutoSEO we FullSEO opsiýalaryny goşmaga mümkinçilik berýär.

Iki netijäni has ygtybarly hödürlemek bilen birleşdirip, sizi adaty erkin işleýänleriň arasynda goýup bilersiňiz. Size bäsdeşlik artykmaçlygyny berýär, sebäbi häzirki başarnyklaryňyzy ulanmagy aňsat yzarlamak aýratynlyklary bilen birleşdirýär.

Semaltyň brauzeri giňeltmesiSemaltyň dolandyryş paneli, häzirki wagtda haýsy açar sözleri kesgitländigiňizi kesgitlemek üçin ajaýyp, ýöne bäsdeşlik derňewini geçirmäge mümkinçilik berýän giňeltme hödürleýändigini bilýärdiňizmi? Bu, bäsdeşiňiziň derejelendirmek üçin ulanýan iň gowy on sözüni görmäge mümkinçilik berer. Eger-de olar sizden öňe geçýän bolsalar, size bäsleşmeli açar sözleri we ýitiren açar sözleriniň mümkinçiligini islemegiňizi aýdýar.

Google tendensiýalary we analitikleri

Google SEO üçin täze bolanlar üçin köp peýdaly gözlegleri hödürleýär. Bularyň köpüsi ýaryşda göz aýlamak isleýän iň soňky tendensiýalardan geçýär. Şeýle hem iň gowy SEO bloglaryny yzarlamak üçin “Feedly” -y göçürip alyp bilersiňiz.

Maglumatyňyz üçin başga bir dolandyryş paneli bardygyna garamazdan, Google Analytics-de dolandyryş paneli bar. Ajaýyp meşhurdygyny we göni Google-dan gelýändigini göz öňünde tutup, henizem köp möhüm maglumatlary berýär. Maglumatlaryň köpüsi üçin “Semalt” -yň dolandyryş paneli bilen ýapyşyň, sebäbi size satmak üçin iň möhüm mümkinçilik berýär we ajaýyp gönümel.

Google Incognito gözlegi

Google ulgamy ony ulanýanlary özüne çekýär. Google, internet taryhynyň we gutapjyklaryň utgaşmasyny ulanýar, bu bäsdeşlik maglumatlary tapmak üçin az peýdaly bolýar.

Bu meseläni çözmek üçin Google gizlin gözleg tertibini çykardy. Diňe şahsy durmuşyňyzy saklamagyň ajaýyp görnüşi bolman, eýsem SERP maglumatlaryny size bagly däl almagyň bir usulydyr.

Köpçülige jogap beriň

Jogap Jemgyýet, adalga bilen boljak iň köp gözlenýän gözlegleriň hemmesini ýygnaýan guraldyr. Göçürmäňiz arkaly haýsy soraglara jogap bermelidigi bilen göreşýän bolsaňyz, “The Public” size ajaýyp başlangyç berýär.

Semaltyň dolandyryş paneli ýaly maglumatlara esaslanýan maglumatlar bilen ulananyňyzda, has köp gözleg üçin özüňizi tertipleşdirersiňiz. Şeýle hem, bu hyzmat müşderileriňiz ýaly sorag bermegi öwredýär.

Guramaçylykly boluň

Üns bermeli ýene bir möhüm ugur, tertipli bolmak zerurlygy. Dogry guramaçylyk usullary we gurallary soraglara has maksada laýyk jogap bermäge kömek eder. Aşakda tertipli bolmak üçin ulanyp boljak käbir usullar we gurallar bar.

Iş ýeriňizi tertipläň

Iş ýeriňiz bulaşyk bolsa, haýsydyr bir uly netijelilik bilen ünsi jemläp bilmersiňiz. Muňa derek, ünsüňizi başga zatlardan daşlaşdyrýan ýaly, aňyňyz köplenç şoňa eýerer.

Fiziki gurşawyňyzy tertiplemek we arassalamak üçin biraz wagt sarp edip, sanly gurşawyňyzda has gowy işlärsiňiz. Şeýle hem sanly taslamalary bukjalar, seneler ýa-da pudaklar boýunça tertiplemek üçin gowy bahana. Esasy zat, guramaňyzyň size manyly bolmagy, ony nirede goýsaňyzam tapyp bilersiňiz.

Wagtyňyzy meýilleşdiriň

Eger öňden ýok bolsa, günüň dowamynda edýän işleriňiziň boş tertibi bolmaly. Meýilnamaňyz, işiňiziň umumy maksatlaryna ünsi jemlemäge mümkinçilik bermeli, şonuň üçin 30 dürli borçnamany ýerine ýetirmek üçin yzygiderli dyrjaşmaýarsyňyz.

Garşylykly ýaly bolup görünse-de, bu iş wagtynyň azalmagyny meýilleşdirýär. Gaty berk bolmak islemeýärsiňiz, sebäbi bu sizi biynjalyk edip biler, ýöne maşgalaňyz, dostlaryňyz we işiňiz bilen geçirýän umumy wagtyňyzy isleýärsiňiz. Deňagramlylyk guramaçylyk ukyplaryňyzy ösdürer. Wagtyňyza baha bermek, müşderileriň hem wagtyňyzy gadyr etjekdigini aňladýar.

Mugt onlaýn gurallary ulanyň

Windows, Android ýa-da Apple ulgamlaryňyz bilen eýýäm gelýän dürli gurallar bar. Mysal üçin, içerki senenamalary öz içine alýar, olary bir günüň dowamynda az zähmet bilen tertipläp bilersiňiz. “Alexa” ýaly ses bilen işjeňleşdirilen aýratynlyklar bilen utgaşyp, gaty köp menýudan aýlanman, meýilnamaňyza gözegçilik edip bilersiňiz.

Şeýle hem aşakda görkezilen gurallar ýaly beýleki gurallary ulanyp bilersiňiz:
  • Trello, taslamaňyzy tamamlaýyş tapgyrlaryndan geçirmek üçin ajaýyp hyzmatdyr
  • Evernote, birnäçe formatda (suratlar, tekst we ş.m.) işleýän ajaýyp bellik alýan guraldyr.
  • HubSpot CRM, alyjy syýahatynda müşderileri yzarlamak üçin ajaýyp müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak guralydyr
  • Dropbox, müşderileriňiz bilen faýllary paýlaşmak bilen bir hatarda ätiýaçlyk nusganyňyzyň bardygyny üpjün etmek üçin ajaýyp bulut paýlaşma guralydyr

Müşderiňiziň zerurlyklaryna jogap beriňGurama gurallarynyň hemmesine we gowy endiklerine eýe bolup bilersiňiz, ýöne ýerine ýetirmek islemeseňiz, bu gurallaryň hiç biri-de möhüm däl. Her prosesi müşderiňiziň zerurlyklaryna doly düşünmek bilen başlaň.

Her bir potensial bolup geçjekdigine ynanmak isleýänligiňiz üçin, aýdyňlaşdyryjy soraglar bermekden gorkmaň. Käbir garaşmalary setirden süýşürmekden ýa-da goýmakdan has gowudyr. SEO dolandyryjysy hökmünde nämä üns berseňiz, çäklendirmeleriňizi we müşderiňiziň garaşýan zatlaryny bilýändigiňize göz ýetiriň.

Müşderiňiz başarnygyňyzy sorag etse, maglumatlar peýdaly bolýar. “Semalt” dolandyryş panelini ulanmak bilen, müşderiňiziň kampaniýa üstünliklerini yzarlamagyň aňsat usuly bolar. Köp satuw üçin, müşderiniň netijeleri görmeginden birnäçe hepde gerek bolar.

Netije

Erkin SEO dolandyryjysy bolmak gaty kyn iş. Adamlar işiňiziň netijeliligine hemişe şübheli garaýarlar. Geçmişde tehnikalaryňyzyň nähili işländigini görkezmek üçin ulanyp boljak gözlegleriň hemmesine garamazdan, indi subut etmegiň usuly bolmasa adamlar jogap bermezler.

Bu aladalary çözmek üçin teklipleriňizi “Semalt” bilen dolduryň Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli. Ahrefs ýa-da Ubersuggest ýaly ýaryşýan kompaniýa bolmak isleýärsiňiz öýdýän. Şeýle bolanda, bu ak bellik ulgamy size zerur gyrasy bilen üpjün eder.

mass gmail